Datové sítě

Datové sítě se využívají pro potřeby propojování různých informačních zařízení, umístěných v rámci jedné místnosti či budovy. Pracují s relativně vysokými přenosovými rychlostmi, zpravidla se užívá paralelního způsobu přenosu po několika vodičích.

 

Datové sítě

Datové sítě se využívají pro potřeby propojování různých informačních zařízení, umístěných v rámci jedné místnosti či budovy. Pracují s relativně vysokými přenosovými rychlostmi, zpravidla se užívá paralelního způsobu přenosu po několika vodičích. Pro propojování vzdálených informačních zařízení se však musí z technicko-ekonomických důvodů používat sériového způsobu přenosu.

Lokální datové sítě (Local Area Network – LAN):

Řeší tento problém tím, že předává zprávy mezi určenými stanicemi pomocí moderních principů po jedné přenosové cestě s větším počtem zařízení.

Základní vlastnosti LAN:

 • sdílení společné přenosové cesty
 • sériový způsob přenosu dat
 • datové komunikace bez navazovaní spojení a přenosem bitových posloupností proměnné délky rámců
 • vysoké přenosové rychlosti
 • omezený dosah
 • neveřejná síť

Pro přenos dat se v lokálních datových sítích používají buď signály v základním pásmu, nebo modulované signály v přeložené kmitočtové poloze.

Přenosová média

V datových sítí se používají:

 • symetrické metalické páry
 • nesymetrické metalické páry
 • optická vlákna

Symetrický pár

Dělí se na

 • stíněný
 • nestíněný

Používají se pro přenos signálu v základním pásmu v Mbit/s až Gbit/s.

Nesymetrický pár

Užívají se pro přenos v základním pásmu do 50MHz a pro přenos v předloženém pásmu od 50 – 500MHz.

Přenosová rychlost se pohybuje od 1 – 20 Mbit/s až do stovek metrů.

Optická vlákna

Využívají infračervené oblasti spektra a umožňují přenos do jednotek vzdálených až několik kilometrů.

Přenosová rychlost se pohybuje v Mbit/s až Gbit/s.

Programové rozlišení stanic

Dělí se na dva typy:

Sítě s rovnoprávnými účastníky (peer to peer)

 • používají se velmi málo, ale jsou jednoduché

Sítě s obslužnou stanicí

 • používá speciální stanici server
 • server je vybaven síťovým systémem a soubory které mohou využívat všechny stanice v síti