Elektronické protipožární
systémy EPS

Elektronické Protipožární Systémy jsou zařízení, které včasnou
signalizací umožňují snížit výši škod zapříčiněných požárem.

 

Elektronické Protipožární Systémy (EPS)

Elektronické Protipožární Systémy jsou zařízení, které včasnou signalizací umožňují snížit výši škod zapříčiněných požárem, jehož častou příčinou bývá nedodržení technologických postupů a nedůsledná kontrola bezpečnostních předpisů. Proti požárům se bráníme jednak odpovědným přístupem k požární prevenci, jednak použitím nejmodernější techniky. Velmi důležité je i včasné zjištění vznikajícího požáru, které do značné míry ovlivní jeho likvidaci a tím i výši vzniklých škod.

Každý požár je provázen charakteristickými jevy s těmito příznaky:

  • neviditelné požární plyny (aerosoly)
  • viditelný kouř
  • viditelné světlo
  • první plameny
  • zvýšená teplota okolí

Požár, při kterém nebyl učiněn včasný zásah, probíhá ve čtyřech fázích:

  • doba od vzniku požáru do rozhoření zapáleného předmětu
  • doba, kdy se od rozhořeného předmětu zapalují okolní hořlavé předměty
  • doba intenzivního hoření všech hořlavých materiálů
  • doba klesající intenzity požáru až do doby úplného shoření

Základem elektrické požární signalizace je elektronická ústředna a hlásiče, rozmístěné na rizikových místech v objektu, vzájemně elektricky propojené. Pro konstrukci jednotlivých hlásičů jsou určující jednotlivé požární jevy, které urychlují předání informace o požáru určeným osobám, nebo ovládají další související zařízení a nadstavby.

Základní rozdělení požárních hlásičů

Mechanické

tlačítkové hlásiče

Automatické

tepelné hlásiče

Automatické

opticko-kouřové hlásiče

Automatické

ionizační hlásiče

Automatické

kombinované hlásiče

Montáž elektrické požární signalizace, následná revize a servis se provádí výhradně podle platných norem a projektové dokumentace schválené příslušným Hasičským záchranným sborem. Prvky používané k ochraně majetku i osob před požárem, musí být schváleny ředitelstvím Hasičského záchranného sboru.